Matematikt

1)Aşağıda verilen sayıları bölen listesinden yararla- narak asal çarpanlarına ayırınız.