Noktalama işaretleri konusu

Cumle değeri taşıyan “evet, hayır, peki” gibi sözcüklerin sonunda kullanılır.

Cümlede virgülle aynlmış söz öbeklerini birbirinden ayır- mak için Aokdal…rits kullanılır.

Dil bilgisinde köklerin sonunda ve eklerin başında …Bal… Kullanılır

Bir yerden alınan ve tırnak içinde gösterilen sözlerde tir naktan önce .AkA kullanılabilir.

Bir olayın başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler, sözler arasında kullanılır.

  1. Alay, küçümseme ve kinaye anlamı kazandinimak iste nen sözlerden sonra yay ayraç içinde … konur.

  2. Yazı içerisinde kitap isimleri tnk içine alınır.

  3. Birbiriyle ilgili kavram ya da ülke adları arasında

kullanılır. Saat ve dakika bildiren sayıların arasında .dA kulla-

nilır.

Tirnak içine alınmayan aktarma cümlelerin sonunda tir nak işareti yerine . . kullanılır.

  1. Karşılıklı konuşmalarda, konuşma çizgisinden önce kullanılır.

  2. Herhangi bir sebeple bitmemiş cümlelerin sonuna und konur.

  3. Özellikle belirtilmek istenen bir söz veya sözcük içine alınabilir. Birbirine

bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde ba

ğımsız olan sıralı cümleler arasında… kullanılır.

1 Beğeni

9=Nokta
10=ünlem
12=Virgül
14=virgül
15=iki nokta
17=tırnak
18=virgül
İyi dersleeerr